جولای 06, 2022

راه های تشخیص و از بین بردن شپشک

راه های تشخیص شپشک و شناخت و درمان آن به همراه توضیحات کامل :

شپشک : دارای جثه ایی در حدود یک پنجم نوک خودکار میباشد و عموما به رنگ قرمز تیره یا مشکی دیده میشود

عکس نمونه شپشک(عکس بزرگ شده است)

 

برای تشخیص و از بین بردن شپش ها ابتدا باید اطلاعات کلی زیر را بدانید و در انتها راه های درمان را شرح خواهم داد
ﺷﭙِﺶ ﯾﮏ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ که زندگی انگل گونه دارد

ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﺍﻧﮕﻞ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ(اﺟﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪو غالبا زندگی انگل وار دارند و با چسبیدن به بدن سایر جانداران و تغذیه از خون آنها به حیات خود ادامه میدهند)

–ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ :

1- ﺁﻧﻮﭘﻠﻮﺭﺍ (Anoplura )
ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﮔﺰﻧﺪﻩ-ﻣﮑﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

2- ﺍﯾﺴﮑﻨﻮﺳﺮﺍ ( Ischnocera )
ﺷﭙﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ(ﺳﺴﺖ ﺷﺎﺧﺎﻥ)

3- ﺁﻣﺒﻠﯽﺳﺮﺍ (Amblycera )
ﺷﭙﺶ ﺟﻮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺩﻫﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﭙﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

—شپش ها چگ.نه تولید مثل میکنند ؟

-ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ دیده می شود: 1-ﺗﺨﻢ 2-نمف 3-ﺑﺎﻟﻎ
ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺖ(Nit) ﯾﺎ ﺭﺷﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺗﺨﻢ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﯾﺎ ﺍﭘﺮﮐﻮﻟﻮﻡ(Operculum) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻧمف ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ نمف ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

–ﻧﻤﻒ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻥ بیاشامد تا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮﺳﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺗﺎ ۱ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﻮﺩ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﭙﺶ ﺣﺪﻭﺩ ۲۹ ﺗﺎ ۳۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ.

–ﻋﻼﯾﯿﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ:

1- ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭘﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ پرنده ها
2- ﭘﻒ ﮐﺮﺩﻥ پرنده ﻭ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﭘﺮﻫﺎ
3- ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻥ پرنده 4- تحرک و بی خوابی در هنگام شب5-سفید شدن رنگ پرنده به خصوص پاها و نوک ها

6-مشاهده شپشک ها در بین پرهای قناری یا درون نی نشیمنگاه قناری7-در صورتی که به این موضوع شک داشتید یک عدد پارچه سفید تا کرده و در بین میله های قفس قناری بگذاریدو فردا صبح زود آن را بردارید در صورت وجود شپشک ها را که به صورت نقطه های خیلی ریزی هستند مشاهده خواهید کرد

—نحوه پیشگیری:

1- ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻗﻔﺲ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ
2- ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻥ پرنده ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ

3-هر سه ماه از قطره ها ضد شپشک که در انتها عکسهایشان را قرار خواهم داد میتوانید استفاده نمایید(لازم به توضیح میباشد که اکثر سالن دارها هر سه ماه یا هر شش ماه برای پیش گیری اقدام به این کار میکنند)

نحوه درمان:
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻃﯿﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﻣﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

ﺩﺍﺭوﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ:

1- آﯾﻮرمکتین (ایوﮐﺘﯿﻦ) ۱% و سایر دارو هایی که پسوند اکتین را دارا می باشند. بهتر است از همان آیورمیکتین (ایوکتین) 1% استفاده کنید. اکثر دارو خانه های دامپزشکی دارند؛ پس بهتر است از همین داروخانه ها خریداری کنید.و من فقط همین نوع که عکسش را قرار دادم استفاده میکنم و نوع های دیگرش  را اطلاعی ندارم و توصیه میکنم حتما فقط همین نوع را بخرید

ضمن اینکه در سالهای اخیر یک نوع قطره دیگر که تولید کشور هلند بوده نیز وارد گردیده که تعریف های آن را نیز شنیده ام ولی استفاده نکرده ام

 

https://amozeshkadecanary.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﺑﺮﻧﯿﻞ ﻭ ﺍﺭﺩﺍﭖ ﮐﻮﯾﮑﻮ

–ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ:

1- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ی ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ پرنده ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ۱ ﻗﻄﺮﻩ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ بین بالها و گردن پرنده ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺭ ۱۵ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ
2- ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺎ آﺏ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ، 3 روز بعد از انداختن اولین قطره پشت گردن پرنده
3- تعویض نی های قفس. شتشوی کاور دور قفس با پودر لباس شویی و اتو کردن ان برای از بین بردن تخم شپشک

(نکته : حتما لازم است قطره اندازی در ابتدای صبح انجام شود تا اگر مشکلی برای قناری پیش آمد زمان برای رسیدگی وجود داشته باشد و دقت کنید که بیش از یک قطره خطرناک است( برای دقت بیشتر میتوانید با گوش پاک کن این کار را انجام دهیدو گوش پاک کن را آغشته به ایورمکتین نمایید و سپس  بین کتف و گردن قناری بمالید (هنگامی که کمی کتف قناری را بکشید یک چاله و یک رگ سیاه را مشاهده خواهید کرد و این همان محل دقیق انداختن قطره میباشد)و حتما 15 روز بعد مجددا این کار را تکرار کنید تا تخم های تازه متولد شده نیز نابود گردند)

–گاهی در اثر زیاد شدن قطره  پرنده دچار مسمومیت میگردد که حتما با دستمال محل زدن قطره را پاک کنید (تا ده روز به هیچ عنوان آب بازی نگزارید زیرا که قطره سمی است و نباید خورده یا به چشم مالیده شود)در صورت مسمومیت  حتما برگ کاهوی تازه به قناری ها داده شود

–گاهی قناری بعد از قطره اندازی سر و چشم های خود را به  محل قطره میمالد و باعث  صدمه به چشم هایش میشود در اینصورت نیز بهتر است قناری را تک نموده و محل قطره ها با پارچه خیس پاک نمایید و روی چشم قناری روزی دو بار   قطره استیریل چشمی بیندازید)

 

ضمنا تا پايان دوره قطره اندازي سعي كنيد اب بازي و استخر براي قناري ها نگذاريد(يك روز قبل از تكرار قطره اندازي ميتوان اينكار را كرد كه نكنيد بهتره)به اين دليل كه اين مواد وارد اب شده و ممكنه قناري از اون اب بخوره

يا در اثر اغشته شدن چشم قناري به اين مواد كوري و يا بيماريهاي چشمي به همراه بياورد

(يه سري ها هم سوال ميپرسن كه ميشه ايورمكتين رو تو استخو قناري بريزيم كه تو اون اب بازي كنه و شپشك ها بميرند؟كه بايد بگويم باتوجه به مطلب بالا به هيچ عنوان اينكار رو نكنيد)

—–پاکسازی کلی محیط پرورش و نگهدای قناری ها که به صورت ماهانه انجام میگردد :

ضد عفونی محیط  و مصرف داروی باكتازول
از این دارو به منظور پیشگیری ، ضد عفونی کردن و نابود کردن حیوانات میکروسکوپی استفاده می شود. از داروی باکتازول در زمان جوجه کشی استفاده می شود . پس از آن که از باکتازول در ظروف غذا و آب و قفس پرنده استفاده شد میتوان پس از خشک شدن ، آنها را مورد استفاده قرار داد.
موارد استفاده باکتازول:
در عفونتهای روده ای و گوارشی ، بیماریهای قارچی ، کشتن شپش و مگس و کنه قناری و از بین بردن بوی عفونت.
مقدار مصرف:
یکبار در هفته به منظور پیشگیری و بعد از شتشوی قفس به منظور ضد عفونی کردن آن. در مکانهایی که شپش وجود دارد میتوان 3 بار در هفته نیز استفاده نمود.

 • ضمنا برای ضد عفونی کردن محیط میتوانید از وایکوسیانس یا جرمی ساید یا هر مورد دیگری که دامپزشکی ها دارند استفاده نمایید

تهیه و تنظیم: جلال آقابابایی

آموزشکده قناری اصفهان

 

 

درباره نویسنده

پست های مرتبط

109 نظر

  1. جلال آقابابایی

   سلام در همان ساعات اولیه اثر میزاره و شاید اغراق نباشه اگه بگم ظرف 24 ساعت کلیه شپشک ها ی زنده را نابود میکنه
   در سالن های زیادی دیده ام که در روزهای بعد از قطره زنی حتی شپشک های داخل نی نشیمنگاه قناری نیز خشک و مرده اند

   پاسخ
 1. اشتراک ها: اسپری شپشک قناری – فارس نتورک

 2. فرزاد

  سلام جناب ببخشید به قناری دارم ک اشتباهی 2سی سی از داروی ضد شپش عرفامکتین روی سرش خالی شده و از اون روز گیج و خواب آلوده میشه بگید چی کار کنم بهتر بشه

  پاسخ
  1. جلال آقابابایی

   سلام این دارو درصدی مواد سمی دارد و حتما در همان لحظات اولیه با پارچه و دسنمال سعی کنید تمام داروی ریخته شده را جمع کنید و گیج شدن و مسمومیت و حتی تلف شدن قناری دور از انتظار نیست
   سعی کنید در روزها و ساعات اولیه حتما این کار پاکسازی انجام شود و ضمنا برگ کاهو و تغذیه های همراه آب زیاد در دفع زودتر این سموم اثر گذار است

   پاسخ
 3. ناشناس

  سلام ببخشید من به خود قناریم شپشک ندیدم اما تمام زیر قفس وکاورش پر بود حالا حتما باید این دارو که فرمودین به خود قناریم بزنم یا فقط به دور قفسش استفاده کنم تا از بین بره ی حشره های خیلی ریز قرمز رنگی بودن همون شپشکه

  پاسخ
 4. بهروز اسدی

  درود بر شما استاد اقا بابایی
  ایا دارویی وجود دارد که بتوانیم به قفس وپرنده برنیم جهت ضد عفونی ولی برای پرنده ها ضرر نداشته باشه؟

  پاسخ
 5. donya

  سلام خسته نباشین،من ۲تا جوجه کبک دارم .شپش دارن فک کنم.این شپش به بدل انسانم منتقل میشه؟

  پاسخ
  1. جلال آقابابایی

   سلام
   نه
   من حتی در دوران جفت نیز استفاده میکنم و تا الان مشکلی نداشته ام
   و استفاده از این مارک سالهاست بین پرورش دهندگان قناری متداول است

   پاسخ
 6. علی

  سلام ببخشید استاد من یه قناریو چند روز پیش خریدم جثه ش لاغره و متوجه حشره بعضا در زیر قفس و یا توی پرو و بال قناری شدم فقط همین دارو کافیه؟و چه مواد غذایی بهش بدم که زود خوب بشه؟مرسی

  پاسخ
 7. Reza

  سلام جناب بابایی عزیز..
  ممنون از اطلاعات خوبتون.
  چند روز بعد از قطره باید آبتنی داد؟

  پاسخ
 8. Sh

  سلام من سه روزه عروس هلندی خریدم وقتی میگیرمش دستم دستم جوش میزنه بعد پراشم اصلا نمیریزه

  پاسخ
 9. ساناز

  سلام
  من يك جوجه بيست روزه دارم ولي انگار يك هفتشه ريز و اصلا يكدونه هم پر درنياورده
  ديروز متوجه شدم مامان باباش شپشك گرفتن
  جوجه رو جدا كردم سرلاك ميدم سرحاله برأي اينكه پر دراره و بزرگ بشه چيكار كنم

  پاسخ
  1. جلال آقابابایی

   جوجه را سریع پیش والدینش برگردونید و بزرگ کرنش را بسپارید به آنها چون واقعا خیلی به ندرت ممکنه که شما بتونید به تنهایی جوجه را درست بزرگ کنید و زنده بمونه
   (بهتره شپشک زدایی بکنید و با قطره توضیح داده شده در بالا و مطالب بالا این مشکل را حل کنید

   ضمنا زدن قطره هیچ مشکلی در فرایند جوجه کشی برای جوجه و والدین ایجاد نمیکند

   پاسخ
 10. علی

  سلام استاد ببخشید من یه مرغ عشق دارم رفتم از سعله یه قطره گرفتم 5 تومان هیچ چیزی رو ننوشته بود، جعبه ام نداشت فقط روش با ماژیک نوشته بود قطره شپش ایا این براش بسه . راستی خیلی زیاد خودش رو میخوارونه.

  پاسخ
  1. زهرا

   من یه کوتوله برزیلی دارم شپشای کرمی دیدم نزدیک چشمش روش اب پاشیدم بنظرتون اشتباه کردم؟؟؟

   پاسخ
 11. سیاوش

  سلام و خسته نباشید. آیا به انسان هم میتونه منتقل بشه? اگه رو بدن خودمون هم دیدیم چیکار کنیم?

  پاسخ
  1. جلال آقابابایی

   شپشک توی مو و لباس انسانها هم میره
   اما امروزه به خاطر بهداشت بالای انسانها و شوینده های قوی معمولا جای نگرانی نداره
   0 معمولا در زنان و دختران دارای موهای بلند ممکن است وجود داشته باشد که با شامپو و مواد شوینده از بین میروند

   پاسخ
 12. علیرضا

  سلام استاد گرامی وقت بخیر شرمنده من ی۶ عروس هلندی دارم نزدیک ۲ سال هسنش که پیش خودمه ..متاسفانه دیروز من سر کار بودم و تا به دیروز به خاطر اینکه خیلی حساس هستم به بهداشت خونه و قفس همیشه سعی کردم تمیز باشه فضای قفس ولی دیروز یه شپش خیلی بزرگ در حد مگس که از سقف خونه بود وارد بدنش شده و ۲ بار زیر بالش دیدم تا اومدم بگیرمش سریع میره زیر پرهاش پنهان میشه و متاسفانه نتونستم بگیرم ..خواستم بدونم الان من چه راهکاری رو برای از بین بردنش استفاده کنم تا خدایی نکرده هم تخم ریزی نکنه و هم اسیب جدی به پرنده نرسونه ..ممنون میشم سریع لطف کنید جواب بهترین رو بدید تشکر ..اگر نیاز باشه عکس اون شپش رو از طریق تلگرام میتونم بفرستم البته شماره باشه

  پاسخ
 13. اشکان

  سلام من یک جوجه عروس هلندی تازه خریدم خودشو خیلی میخارونه از بدنش پوسته میریزه ممنونم راهنمایم کنید

  پاسخ
 14. سحر

  سلام خسته نباشید. اگر این شپشک‌ها داخل بدن انسان منتقل بشه با چه موادی رفع میشه شامپوی ضد شپش باید مصرف بشه؟

  پاسخ
 15. امیرصالحی

  سلام ببخشید من برای قناری هام از این قطره استفاده کردم کارور دور قفس هم عوض کردم الان قناری رو با قفس می زارم جلوی افتاب مشکلی که نداره

  پاسخ
 16. مسعود

  با سلام من چند جفت قناری دارم که تو جفت هستن و شپش گذاشتن الان چجوری از بین ببرمشون که به نطفه آسیب نرسونه ممنونم ازتون

  پاسخ
 17. امیر

  سلام..یک سوال دارم پودر پروپوکسور۱درصد میشه بصورت مستقیم به خود قناری زد یا با آب ابتنی مخلوط کرد برای رفع شپش؟؟

  پاسخ
 18. حمیدرضا

  من دوتا سهره دارم پرهای زیر شکمشون ریخته.دوتا شونم سرحال وخیلی هم آواز میخونن.امتحان کردم شپشک ندارن.چیکار کنم جناب بابایی که پرهاشون دوباره دربیاد

  پاسخ
 19. King

  سلام.روزتون بخیر
  بزرگوار چندروزه بچه از مهد شپش سرش افتاده.و من پیشگیری کردم و تمیز کردم و شامپوشم زدم.
  متاسفانه احساس میکنم تو این چندروز طوطی کاسکو شروع کرده به بی قراری و خارش و ریختن مو
  تچرو خدا بهم کمک کنین.نگوانیش منو کشته.هیچی بلد نیستم.نمیدونم چیکار باید بکنم.بزرگی کنین در حقم و راهنماییم کنین.ممنون میشم به ایمیلم پیام بدین یا تلگوامم بهم بگین چیکار کنم.تا ابد دعاگوتون میشم
  شماره تلگرامم ۰۹۳۳۹۵۰۵۰۸۷

  پاسخ
 20. Naser

  سلام استادمن تعدادی فنچ دارم امروز میخواستم لونه یکی از اینارو تمیز کنم داخل لانه زیر پنبه شپش دیدم لونشونو تمیز کردم به لونه ها هم اسپری تابرینل زدم ولی تو قفس لای نشیمنگاه و لوازمش چیزی ندیدم پرنده هام هم هیچگونه پر ریزی ندارن بنظرتون قطره تاثیری داره یا رفته رفته مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟؟

  پاسخ
 21. Ehsan

  با عرض سلام به استاد گرامی استاد ریبن تقریب یه ماه میشه که از این قطره استفاده کردم وقفس هارو با آب شستم و کاور آمو شستم ولی متاسفانه شپشک بدن قناری ها هنوز نرفته انقدر زدن خونی کردم دیگه خسته شدم لطفاً کمکم کنید تا این شبشک ها رو از بین ببرم

  پاسخ
 22. احمد

  باسلام یک جفت قناری دارم تا چندروز دیگر تخم ها تبدیل به جوجه مشن متاسفانه در زمان مسافرتم شپشک ریز قرمز رنگ گرفتن حالا زحمت بکشید راهنماییم کنید چطوری می توانم لانه قناری و زیر پنبه دانه هارا ضد عفونی کنم آیا قفس را عوض کنم قناری بازم روی تخمها میخوابد ممنون از راهنماییتون

  پاسخ
 23. رامين

  گربه من ديروز يه قناري خورد كه از بقاياي قناري متوجه شدم بدنش شپشك داشته آيا احتمال داره گربه ام با خوردن اون شپشك بگيره يا دچار بيماري هاي گوارش بشه
  من از ترسم از ديروز گربه رو قرنطينه كردم و با دستكش بهش دست مى زنم
  لازمه از اين دوا به گربه و به خودم بپاشم ؟ چه قدر بعدش مي تونم يا خيال راحت به گربه دست بزنم

  پاسخ
 24. محمدرضا مهدوی

  شما گفته بودید پارچهی سفید یزاریم یعنی نی رو برداریم و پارچه بزاریم

  پاسخ
  1. جلال آقابابایی

   سلام
   نه
   کنار میله های دیواره قفس پارچه سفید بگذارید (یا هر جایی داخل قفس که برای قناری مزاحمت ایجاد نکند) و بعد فردای آن روز داخلش را برسی کنید که آیا داخلش شپشک هست یا نه

   پاسخ
 25. رعنا

  سلام میدونم درموردع قناریع ولی جوجع اردکع من شپش گرفتع باید چیکارش کنم دارویی چیزی داره خوب بشع ؟؟؟
  ترو خدا ج بدید 🙂

  پاسخ
 26. ناشناس

  سلام من الان یه بچه گنجشک از بیرون اوردم توی پرهاش پراز حشرات قرمز رنگه چیکار کنم؟توروخدا جواب بدین

  پاسخ
 27. نگین

  سلام من الان یه بچه گنجشک از بیرون اوردم توی پرهاش پراز حشرات قرمز رنگه چیکار کنم؟توروخدا جواب بدین

  پاسخ
 28. محمد ط

  سلام اقای بابایی
  من یه قناری نر دارم که الان حدود یک سال دیگه مقل قبل شلاقی نمیخونه متوجه شپشک داخل کاور شدم من از قطره اسکات استفاده کردم
  الان سایت و مطالب شما را خوندم قطره اسکات پرنده فروش به من داده این قطره مشکل را حل میکنه
  دلیلل شپشک گرفتن قناری چی هست
  و چیکار کنم این قناری مثل قبل شلاقی بخونه خیلی ناراحتتم کرده که دیگه مثل قبل نمیخونه
  ممنون میشم راهنماییم کنید منتظر حواب های خوبتون هستم سپساسگطارم بابت راهنمایی هاتون

  پاسخ
 29. محمد ط

  سلام اقای بابایی
  من یه قناری نر دارم که الان حدود یک سال دیگه مقل قبل شلاقی نمیخونه متوجه شپشک داخل کاور شدم من از قطره اسکات استفاده کردم
  الان سایت و مطالب شما را خوندم قطره اسکات پرنده فروش به من داده این قطره مشکل را حل میکنه
  دلیلل شپشک گرفتن قناری چی هست
  و چیکار کنم این قناری مثل قبل شلاقی بخونه خیلی ناراحتتم کرده که دیگه مثل قبل نمیخونه
  ممنون میشم راهنماییم کنید منتظر حواب های خوبتون هستم سپساسگطارم بابت راهنمایی هاتون

  پاسخ
 30. مهدی

  سلام من به جای این قطره یه دارویی دامپزشکی داد که پودر کوپکس باشه نمیدونم چطور استفاده کنم میشه توضیح بدین ممنون

  پاسخ
 31. ناشناس

  سلام روی کانال کولرمون چندتاکبوتر هستن چندوقته از کانال کولر ی موجودای خیلی ریز و گرد وسیاه داخل خونه میان.باید چیکارکنم؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  1. سحر

   سلام منم این مشکل رو دارم کل خونمون پخش شده وقتی کولر رو روشن میکنیم از دریچه میان داخل خونه اگر از دارویی اطلاع دارید راهنمایی کنید ممنون

   پاسخ
 32. امیر

  سلام من پرنده زیاد دارم بعد ‌کنار کاور ها از این شپش ها دیدم توی خونه هم هیستند چ جوری از توی خونه ریشه کنش کنم

  پاسخ
 33. ظ

  سلام من یک قناری نر دارم نمیدونم حالا براش که تنها نمونه قناری نر بخرم یا ماده؟

  پاسخ
 34. موسوی

  سلام. قناری من خیلی تنشو میخاروند.۳رور‌پیش بردمش‌دکتر و دکتر‌ش‌گفت جرب داره و از همین ایرومکتین براش زد.ولی تنفس دهنایش خوب نشده و خیلی از دهانش‌نفس میکشه. بازم‌۱هفته صبر کنم یا زودتر‌ بزنم‌ براش؟

  پاسخ
 35. سینا

  سلام پرنده من همون عروس هلندی فکر کنم شپشک دارد چون میگیرم تو دستم کل بدنم جوش می زند باید چه کار کنم تا بتونم زود تو دستم بگیرم

  پاسخ
 36. Masoud

  سلام جناب اقابابایی بنده شنارتون رو گرفتم گفتن واگذار شده چطور میتونم شمارو ملاقات کنم؟

  پاسخ
 37. ایرج

  سلام اقای دکتر من متوجه شپش در عروسم شدم رفتم یه قطره ضد شپش گرفتم من دو سه قطره استفاده کردم احساس میکنم الان داره اذیتش میکنه چکار میتونم بکنم ممنون میشم راهنماییم کنین

  پاسخ
  1. اسماعیل خالویی

   سلام من دکتر نیستم این اطلاعات رو با کسب تجربه چند ساله بدست آوردم.اشکالی نداره و کار خاصی نمیخواد بکنید.بعد از سه روز ابتنی بدید و چند قطره سرکه سیب در وان ابتنی بریزید

   پاسخ
  2. اسماعیل خالویی

   در ضمن بابت تاخیر در پاسخ ها عذر میخوام , مدتی بود سایت درحال بروز رسانی و رفع برخی ایرادات بود .

   پاسخ
 38. بهروز

  سلام‌‌بزرگوار،عروس‌هلندیم‌‌شپشک‌داره،میتونم‌ازحشره‌کش‌بدون‌بو(پیف‌پاف)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌بدنش‌اسپری‌کنم؟؟چون‌قبلا‌برای‌کبوترهام‌استفاده‌کردم‌‌موثربوده‌وهیچ‌مشکلی‌بوجودنیومده،،ممنون‌میشم‌راهنماییم‌کنید

  پاسخ
  1. اسماعیل خالویی

   سلام .نخیر پیشنهاد نمیشه ,
   میتونید از اسپری مخصوص استفاده کنید

   پاسخ
 39. مرتضی الف

  سلام دوست گرامی. من قطره ضد شپش را گرفتم ( حدودا یکماه پیش) یک قطره پشت گردنش ریختم . یک ساعت اول یک کم بیقراری کرد و بعد اروم شد ولی متاسفانه دوز بعدی ( 15 روز) را تکرار نکردم . آیا الان میتوان دوباره یک قطره دیگه بریزم و بعد از 15 روز مجددا تکرار کنم؟ سپاسگزارم

  پاسخ
 40. فرشته

  سلام من چند روزه متوجه شدم فنچام با نوک بدنشونو میخارونن و هی پراشونو تکون میدن انگار که خارش دارن.من مرتب جاشونو تمیز میکردم ولی از وقتی تخم گذاشتن و جوجه هاشون در اومده انقد خونشون کقیف شده که حالت بهم میخوره. میترسم بهشون دست بزنم دیگه به بچه هاش غذا نده چون هنوز پر در نیاوردن و تو لونه ان.من الان چیکار کنم شپشک اینا خوب شه؟

  پاسخ
 41. فاطمه

  سلام ببخشید من یک عروس هلندی دارم یک سالشه همش خودش و میکنه و چند وقته پرهاش ریز ریز میریزه ممکنه شپشک گرفته باشه؟

  پاسخ
 42. Hamid

  سلام خسته نباشید،من یه قناری دارم تازه داشت شپش میگرفت که فهمیدم قفس رو با الکل و لاوازم رو با اب مایع دست و بعد دوباره الکل زدم، دلیل نخوندن قناری اینه؟ چیکارش کنم ک باز بخونه اخه تازه داشت میخوند

  پاسخ
 43. نفس

  سلام من ی قطره خریدم از پرنده فروشی دوماهی یک قطره چطور بفهم دیگه شپش نداره؟؟

  پاسخ
 44. ربیعی

  سلام خدمت دکتر عزیز، ببخشید من یه قناری دارم شپش های مشکی دیدم و قرمز رنگ خیلی ریز،بعد از پرنده فروشی دارو گرفتم با گوش پاکن زدم بهش گیج شده تحرک نداره،لاغرم شده تازه داشت میخوند،الان ده روزیه ک نمیخونه ،اقای دکتر راه حل این زبون بسته چیه گناه داره

  پاسخ
 45. محمد

  سلام من زندان بودم از این نوع شپش سست شاخان زیاد بود طوری که تو لباس روزی ۱۰ عدد پیدا میشد
  نه لباس شویی وجود داشت نه اتو بهداشت محیط هم که معلومه نبود .به نظر شما به غیر از شستشوی بدن چه راهکاری به نظرت میرسه؟ایا نوع پارچه لباس مهمه برای کمتر شدن شپش در بدن ؟ تشکر از راهنمایی شما دوست عزیز

  پاسخ
 46. saeid

  سلام استاد خدا قوت . برای لونه قناریم که این روزاست تخم بزاره من داروی ایور مکتین 1% خریدم حدودا 10 قطره + مقداری تنباکو با هم ریختم زیر پنبش جهت پیشگیری شپشک میخام بدونم کار درستی انجام دادم ؟ یا اگه شما چیزی بهتری سراغ دارین بفرمایید تا تهیه کنم . (بخاطر شپشک من 1.800.000 T قناریم با 4 تاجوجش مرد به مرور خشک و بی رمق شدن ) ممنونم راهنمایی بفرمایین ..

  پاسخ
 47. ناشناس

  سلام من قطره گرفتم هر دو هفته می ریزم پشت ۲ قناریام .یه اسپره گرفتم برای استریل قفس اونم میزنم .الان نزدیک ۴۰ روزه کم شدن اما بازم تو پارچشون میبینم .پارچه دورشدن و هر چند روز با آب داغ و وایتکس میشورم

  پاسخ
 48. سجاد

  سلام ۲ قناریام شپشک زدن الان ۴۰ روز هر دو هفته قطره پشت کتفشون میندازم .با اسپره که اونم از سهله خریدم قفسشونو استریل میکنم .پارچشون و هر چند روز با آب داغ و وایتکس میسوزم. خیلی کم شدن ولی بازم تو پارچشون روزی یکی دو تا میبینم

  پاسخ
 49. سعید

  سلام وخسته نباشید خدمت استاد گرامی بنده همین قطره شپشک رو زیادی زدم پشت گردن چهار تا گلدین الان هم همشون بی‌حال افتادن کف قفس و همچنان چرت می زنند با دستمال هم که فرمودید هم پاک کردم ولی همچنان حالشان خراب وخراب تر هم داره میشه ممنوم میشم سریع جواب بدید چکار کنم تلف نشن چون تخم دارند

  پاسخ
 50. سلطانی

  سلام . من کلاغ دارم و در قفسش حشراتی مثل سوسک ریز دیدم . ممکن است اینها داخل بدنش باشند ؟ کلاغم نمی تواند پرواز کند . بی قراره و مو هایش می ریزد .و خودش هم مو های سرش را کنده . لطفا کمک کنید .

  پاسخ
 51. Z

  سلام من یه جفت قناری دارم که قناری ماده چند وقتیه شبا راحت نمیخوابه سرشو لای پرهاش نمیبره. قفسشم مرتب تمیز میکنم و جاشونم عوض نکردم به نظر شما مشکلش چیه؟

  پاسخ
 52. علی

  با سلام من یه طوطی برزیلی دارم که زیر بالش کنه افتاده از بس بدن شو خارونده زخم شده چه کاری انجام بدم که کنه ها از بین برن

  پاسخ
 53. Nafiseh

  سلام.من عروس هلندیم بدنش حشره افتاده بود از دامپزشکی اسپری گرفتیم به بدنش اسپری زدیم الان چشمش قرمز شده و میبنده و چشمش رو به بالش میماله.لطفا میشه راهنماییم کنید؟احتمال داره اسپری تو چشمش رفته باشه؟خطرناکه؟

  پاسخ
 54. محمد

  سلام ما یه جفت قناری داشتیم چند روز پیش منوجه شدیم شپشک گرفتن بردیم دامپزشکی بهشون قطره زده بود سه قطره به هر کدوم و یه انتی بیوتیکی داده که داخل ابشون تا یک هفته بریزیم،الان سه روز گذشته از صبح امرزو بی حال بودن بردمشون هوای ازاد و اب خالی براشون گذاشتم ماده سر‌حال شد ولی نر همچنان بی حال بود تا اینکه الان دیدم مرده،از چی‌هست یعنی؟

  پاسخ
 55. دریا

  سلام
  لطفا راهنماییم کنید
  قناریم رو تخمه ،چند روزیه بدنشو خیلی میخارونه و پر میزنه.چیکار کنم که ضرری برا خودش و تخماش نداشته باشه و خودش هم از این اذیت راحت بشه؟

  پاسخ
 56. آرین

  سلام من یه فنچ ماده دارم یکم سرش کچل شده اول بهش مولتی ویتامین دادم خوب نشد دیروز یه قطره ضد شپشک ریختم بنظرتون تا کی طول میکشه که پر بیاره و شپشکا از بین بروند؟

  خیلی هم زبر و زرنگه و سر حاله غقط یکم کچله

  پاسخ
 57. آرین

  سلام من یه فنچ ماده دارم یکم سرش کچل شده اول بهش مولتی ویتامین دادم خوب نشد دیروز یه قطره ضد شپشک ریختم بنظرتون تا کی طول میکشه که پر بیاره و شپشکا از بین بروند؟

  خیلی هم زبر و زرنگه و سر حاله فقط یکم کچله

  پاسخ
 58. فنچ

  سلام من یه فنچ ماده دارم یکم سرش کچل شده اول بهش مولتی ویتامین دادم خوب نشد دیروز یه قطره ضد شپشک ریختم بنظرتون تا کی طول میکشه که پر بیاره و شپشکا از بین بروند؟

  خیلی هم زبر و زرنگه و سر حاله فقط یکم کچله

  پاسخ
 59. ناشناس

  سلام راه حل دیگری برای جلوگیری شپشک های حروس حلندی ها هست
  مثل حمام رفتنشان و تمیز کردن قفس و ظرف هایش میتواند باشد ؟؟؟؟

  پاسخ
 60. نیوشا

  سلام راه حل دیگری برای جلوگیری شپشک های حروس حلندی ها هست
  مثل حمام رفتنشان و تمیز کردن قفس و ظرف هایش میتواند باشد ؟؟؟؟

  پاسخ
 61. نیوشا

  سلام عروس هلندی ما شپشک دارد به جوز قطره نمیتوانیم کاری دسگری کنیم
  مثل : حمام رفتن و قفس ها را تمیز کنیم و ظرف هایش را تمیز کنیم

  پاسخ
 62. محسن

  سلام استاد بابایی
  مرغ عشقای من دچار شپشک شدن و اتاق خوابمون پر شده از شپشک
  چطوری میتونم‌ محیط رو پاک سازی کنم

  پاسخ
 63. حمید صادقی

  سلام وقت بخیر من دور کاور قفس قناری هام شپشک دیدم،اول کم بودن و هر روز کنترل میکنم و نگاه میکنم
  ولی هر کاری میکنم ریشه کن نمیشن،از سم کوپکس هم استفاده میکنم،چند سری اولی ک زدم خیلی خوب بودش ولی مجددا بازم مشاهده کردم
  لطفا یه راه کاری پیشنهاد کنید ممنون میشم

  پاسخ
 64. ناشناس

  سلام من ی عروس هلندی دارم خیلی خودشو میخارونه چیکارش کنم ایا شپش داره؟

  پاسخ
 65. مهدی

  سلام وقت شما بخیر از این قطره پشت گردن میشه داخل چوب برنده هم زده که اون قسمت لانه کنه ها مسموم بشه یا خیر

  پاسخ
 66. جلیل شمس الدینی

  سلام. خسته نباشی یک خروس برهما دارم لاغر شد موهای گردنش دارمیریزه امروز نگاه کردم شپش زده بود. چکارکنم

  پاسخ
 67. ناشناس

  سلام من سه تا جوجه که سه چهار روزی هسته از تخم در اومدن دارم امروز روی بدن و سرشون یه حشرات سفید رنکی دیدم میشه بگید چیکار کنم خیلی نگرانم
  ممنون

  پاسخ

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.