قالب وردپرس
آماده سازی قناری ها بعد از لک برای جفت اندازی

در این بخش که شروع آن از انتهای دوران لک میباشد به فرایند آماده سازی قناری ها میپردازیم