قالب وردپرس
راه های تشخیص و از بین بردن شپشک

راه های تشخیص و از بین بردن شپشک

راه های تشخیص شپشک و شناخت و درمان آن به همراه توضیحات کامل :

شپشک : دارای جثه ایی در حدود یک پنجم نوک خودکار میباشد و عموما به رنگ قرمز تیره یا مشکی دیده میشود

عکس نمونه شپشک(عکس بزرگ شده است)

 

برای تشخیص و از بین بردن شپش ها ابتدا باید اطلاعات کلی زیر را بدانید و در انتها راه های درمان را شرح خواهم داد
ﺷﭙِﺶ ﯾﮏ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ که زندگی انگل گونه دارد

ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﺍﻧﮕﻞ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ(اﺟﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪو غالبا زندگی انگل وار دارند و با چسبیدن به بدن سایر جانداران و تغذیه از خون آنها به حیات خود ادامه میدهند)

–ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ :

1- ﺁﻧﻮﭘﻠﻮﺭﺍ (Anoplura )
ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﮔﺰﻧﺪﻩ-ﻣﮑﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

2- ﺍﯾﺴﮑﻨﻮﺳﺮﺍ ( Ischnocera )
ﺷﭙﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ(ﺳﺴﺖ ﺷﺎﺧﺎﻥ)

3- ﺁﻣﺒﻠﯽﺳﺮﺍ (Amblycera )
ﺷﭙﺶ ﺟﻮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺩﻫﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﭙﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

—شپش ها چگ.نه تولید مثل میکنند ؟

-ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ دیده می شود: 1-ﺗﺨﻢ 2-نمف 3-ﺑﺎﻟﻎ
ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺖ(Nit) ﯾﺎ ﺭﺷﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺗﺨﻢ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﯾﺎ ﺍﭘﺮﮐﻮﻟﻮﻡ(Operculum) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻧمف ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ نمف ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

–ﻧﻤﻒ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻥ بیاشامد تا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮﺳﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺗﺎ ۱ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﻮﺩ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﭙﺶ ﺣﺪﻭﺩ ۲۹ ﺗﺎ ۳۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ.

–ﻋﻼﯾﯿﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ:

1- ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭘﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ پرنده ها
2- ﭘﻒ ﮐﺮﺩﻥ پرنده ﻭ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﭘﺮﻫﺎ
3- ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻥ پرنده 4- تحرک و بی خوابی در هنگام شب5-سفید شدن رنگ پرنده به خصوص پاها و نوک ها

6-مشاهده شپشک ها در بین پرهای قناری یا درون نی نشیمنگاه قناری7-در صورتی که به این موضوع شک داشتید یک عدد پارچه سفید تا کرده و در بین میله های قفس قناری بگذاریدو فردا صبح زود آن را بردارید در صورت وجود شپشک ها را که به صورت نقطه های خیلی ریزی هستند مشاهده خواهید کرد

—نحوه پیشگیری:

1- ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻗﻔﺲ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ
2- ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻥ پرنده ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ

3-هر سه ماه از قطره ها ضد شپشک که در انتها عکسهایشان را قرار خواهم داد میتوانید استفاده نمایید(لازم به توضیح میباشد که اکثر سالن دارها هر سه ماه یا هر شش ماه برای پیش گیری اقدام به این کار میکنند)

نحوه درمان:
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻃﯿﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﻣﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

ﺩﺍﺭوﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ:

1- آﯾﻮرمکتین (ایوﮐﺘﯿﻦ) ۱% و سایر دارو هایی که پسوند اکتین را دارا می باشند. بهتر است از همان آیورمیکتین (ایوکتین) 1% استفاده کنید. اکثر دارو خانه های دامپزشکی دارند؛ پس بهتر است از همین داروخانه ها خریداری کنید.و من فقط همین نوع که عکسش را قرار دادم استفاده میکنم و نوع های دیگرش  را اطلاعی ندارم و توصیه میکنم حتما فقط همین نوع را بخرید

ضمن اینکه در سالهای اخیر یک نوع قطره دیگر که تولید کشور هلند بوده نیز وارد گردیده که تعریف های آن را نیز شنیده ام ولی استفاده نکرده ام

 

http://amozeshkadecanary.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﺑﺮﻧﯿﻞ ﻭ ﺍﺭﺩﺍﭖ ﮐﻮﯾﮑﻮ

–ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ:

1- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ی ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ پرنده ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ۱ ﻗﻄﺮﻩ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ بین بالها و گردن پرنده ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺭ ۱۵ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ
2- ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺎ آﺏ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ، 3 روز بعد از انداختن اولین قطره پشت گردن پرنده
3- تعویض نی های قفس. شتشوی کاور دور قفس با پودر لباس شویی و اتو کردن ان برای از بین بردن تخم شپشک

(نکته : حتما لازم است قطره اندازی در ابتدای صبح انجام شود تا اگر مشکلی برای قناری پیش آمد زمان برای رسیدگی وجود داشته باشد و دقت کنید که بیش از یک قطره خطرناک است( برای دقت بیشتر میتوانید با گوش پاک کن این کار را انجام دهیدو گوش پاک کن را آغشته به ایورمکتین نمایید و سپس  بین کتف و گردن قناری بمالید (هنگامی که کمی کتف قناری را بکشید یک چاله و یک رگ سیاه را مشاهده خواهید کرد و این همان محل دقیق انداختن قطره میباشد)و حتما 15 روز بعد مجددا این کار را تکرار کنید تا تخم های تازه متولد شده نیز نابود گردند)

–گاهی در اثر زیاد شدن قطره  پرنده دچار مسمومیت میگردد که حتما با دستمال محل زدن قطره را پاک کنید (تا ده روز به هیچ عنوان آب بازی نگزارید زیرا که قطره سمی است و نباید خورده یا به چشم مالیده شود)در صورت مسمومیت  حتما برگ کاهوی تازه به قناری ها داده شود

–گاهی قناری بعد از قطره اندازی سر و چشم های خود را به  محل قطره میمالد و باعث  صدمه به چشم هایش میشود در اینصورت نیز بهتر است قناری را تک نموده و محل قطره ها با پارچه خیس پاک نمایید و روی چشم قناری روزی دو بار   قطره استیریل چشمی بیندازید)

 

ضمنا تا پايان دوره قطره اندازي سعي كنيد اب بازي و استخر براي قناري ها نگذاريد(يك روز قبل از تكرار قطره اندازي ميتوان اينكار را كرد كه نكنيد بهتره)به اين دليل كه اين مواد وارد اب شده و ممكنه قناري از اون اب بخوره

يا در اثر اغشته شدن چشم قناري به اين مواد كوري و يا بيماريهاي چشمي به همراه بياورد

(يه سري ها هم سوال ميپرسن كه ميشه ايورمكتين رو تو استخو قناري بريزيم كه تو اون اب بازي كنه و شپشك ها بميرند؟كه بايد بگويم باتوجه به مطلب بالا به هيچ عنوان اينكار رو نكنيد)

—–پاکسازی کلی محیط پرورش و نگهدای قناری ها که به صورت ماهانه انجام میگردد :

ضد عفونی محیط  و مصرف داروی باكتازول
از این دارو به منظور پیشگیری ، ضد عفونی کردن و نابود کردن حیوانات میکروسکوپی استفاده می شود. از داروی باکتازول در زمان جوجه کشی استفاده می شود . پس از آن که از باکتازول در ظروف غذا و آب و قفس پرنده استفاده شد میتوان پس از خشک شدن ، آنها را مورد استفاده قرار داد.
موارد استفاده باکتازول:
در عفونتهای روده ای و گوارشی ، بیماریهای قارچی ، کشتن شپش و مگس و کنه قناری و از بین بردن بوی عفونت.
مقدار مصرف:
یکبار در هفته به منظور پیشگیری و بعد از شتشوی قفس به منظور ضد عفونی کردن آن. در مکانهایی که شپش وجود دارد میتوان 3 بار در هفته نیز استفاده نمود.

 • ضمنا برای ضد عفونی کردن محیط میتوانید از وایکوسیانس یا جرمی ساید یا هر مورد دیگری که دامپزشکی ها دارند استفاده نمایید

تهیه و تنظیم: جلال آقابابایی

آموزشکده قناری اصفهان

 

 

درباره نویسنده

متولد: اصفهان- تحصیلات: لیسانس- شغل: نمایندگی بیمه

مطالب مرتبط

33 نظر

  1. جلال آقابابایی

   سلام در همان ساعات اولیه اثر میزاره و شاید اغراق نباشه اگه بگم ظرف 24 ساعت کلیه شپشک ها ی زنده را نابود میکنه
   در سالن های زیادی دیده ام که در روزهای بعد از قطره زنی حتی شپشک های داخل نی نشیمنگاه قناری نیز خشک و مرده اند

   پاسخ
 1. ‍پینگ بک: اسپری شپشک قناری – فارس نتورک

 2. فرزاد

  سلام جناب ببخشید به قناری دارم ک اشتباهی 2سی سی از داروی ضد شپش عرفامکتین روی سرش خالی شده و از اون روز گیج و خواب آلوده میشه بگید چی کار کنم بهتر بشه

  پاسخ
  1. جلال آقابابایی

   سلام این دارو درصدی مواد سمی دارد و حتما در همان لحظات اولیه با پارچه و دسنمال سعی کنید تمام داروی ریخته شده را جمع کنید و گیج شدن و مسمومیت و حتی تلف شدن قناری دور از انتظار نیست
   سعی کنید در روزها و ساعات اولیه حتما این کار پاکسازی انجام شود و ضمنا برگ کاهو و تغذیه های همراه آب زیاد در دفع زودتر این سموم اثر گذار است

   پاسخ
 3. ناشناس

  سلام ببخشید من به خود قناریم شپشک ندیدم اما تمام زیر قفس وکاورش پر بود حالا حتما باید این دارو که فرمودین به خود قناریم بزنم یا فقط به دور قفسش استفاده کنم تا از بین بره ی حشره های خیلی ریز قرمز رنگی بودن همون شپشکه

  پاسخ
 4. بهروز اسدی

  درود بر شما استاد اقا بابایی
  ایا دارویی وجود دارد که بتوانیم به قفس وپرنده برنیم جهت ضد عفونی ولی برای پرنده ها ضرر نداشته باشه؟

  پاسخ
 5. donya

  سلام خسته نباشین،من ۲تا جوجه کبک دارم .شپش دارن فک کنم.این شپش به بدل انسانم منتقل میشه؟

  پاسخ
  1. جلال آقابابایی

   سلام
   نه
   من حتی در دوران جفت نیز استفاده میکنم و تا الان مشکلی نداشته ام
   و استفاده از این مارک سالهاست بین پرورش دهندگان قناری متداول است

   پاسخ
 6. علی

  سلام ببخشید استاد من یه قناریو چند روز پیش خریدم جثه ش لاغره و متوجه حشره بعضا در زیر قفس و یا توی پرو و بال قناری شدم فقط همین دارو کافیه؟و چه مواد غذایی بهش بدم که زود خوب بشه؟مرسی

  پاسخ
 7. Reza

  سلام جناب بابایی عزیز..
  ممنون از اطلاعات خوبتون.
  چند روز بعد از قطره باید آبتنی داد؟

  پاسخ
 8. Sh

  سلام من سه روزه عروس هلندی خریدم وقتی میگیرمش دستم دستم جوش میزنه بعد پراشم اصلا نمیریزه

  پاسخ
 9. ساناز

  سلام
  من يك جوجه بيست روزه دارم ولي انگار يك هفتشه ريز و اصلا يكدونه هم پر درنياورده
  ديروز متوجه شدم مامان باباش شپشك گرفتن
  جوجه رو جدا كردم سرلاك ميدم سرحاله برأي اينكه پر دراره و بزرگ بشه چيكار كنم

  پاسخ
  1. جلال آقابابایی

   جوجه را سریع پیش والدینش برگردونید و بزرگ کرنش را بسپارید به آنها چون واقعا خیلی به ندرت ممکنه که شما بتونید به تنهایی جوجه را درست بزرگ کنید و زنده بمونه
   (بهتره شپشک زدایی بکنید و با قطره توضیح داده شده در بالا و مطالب بالا این مشکل را حل کنید

   ضمنا زدن قطره هیچ مشکلی در فرایند جوجه کشی برای جوجه و والدین ایجاد نمیکند

   پاسخ
 10. علی

  سلام استاد ببخشید من یه مرغ عشق دارم رفتم از سعله یه قطره گرفتم 5 تومان هیچ چیزی رو ننوشته بود، جعبه ام نداشت فقط روش با ماژیک نوشته بود قطره شپش ایا این براش بسه . راستی خیلی زیاد خودش رو میخوارونه.

  پاسخ
 11. سیاوش

  سلام و خسته نباشید. آیا به انسان هم میتونه منتقل بشه? اگه رو بدن خودمون هم دیدیم چیکار کنیم?

  پاسخ
  1. جلال آقابابایی

   شپشک توی مو و لباس انسانها هم میره
   اما امروزه به خاطر بهداشت بالای انسانها و شوینده های قوی معمولا جای نگرانی نداره
   0 معمولا در زنان و دختران دارای موهای بلند ممکن است وجود داشته باشد که با شامپو و مواد شوینده از بین میروند

   پاسخ
 12. علیرضا

  سلام استاد گرامی وقت بخیر شرمنده من ی۶ عروس هلندی دارم نزدیک ۲ سال هسنش که پیش خودمه ..متاسفانه دیروز من سر کار بودم و تا به دیروز به خاطر اینکه خیلی حساس هستم به بهداشت خونه و قفس همیشه سعی کردم تمیز باشه فضای قفس ولی دیروز یه شپش خیلی بزرگ در حد مگس که از سقف خونه بود وارد بدنش شده و ۲ بار زیر بالش دیدم تا اومدم بگیرمش سریع میره زیر پرهاش پنهان میشه و متاسفانه نتونستم بگیرم ..خواستم بدونم الان من چه راهکاری رو برای از بین بردنش استفاده کنم تا خدایی نکرده هم تخم ریزی نکنه و هم اسیب جدی به پرنده نرسونه ..ممنون میشم سریع لطف کنید جواب بهترین رو بدید تشکر ..اگر نیاز باشه عکس اون شپش رو از طریق تلگرام میتونم بفرستم البته شماره باشه

  پاسخ
 13. اشکان

  سلام من یک جوجه عروس هلندی تازه خریدم خودشو خیلی میخارونه از بدنش پوسته میریزه ممنونم راهنمایم کنید

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عکس شماره دار